Adatvédelmi tájékoztató

Musicbox.hu

WEBSHOP

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT


A MUSICBOX.HU WEBSHOP adatkezelője a CHROMASOUND Zrt. (székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 353. 25. ép., cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-140099, adószáma: 26593061-2-43, elérhetősége: webshop@musicbox.hu, a továbbiakban úgy is, mint Adatkezelő).

Jelen adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat célja a CHROMASOUND Zrt. vásárlóinak tájékoztatása az online felületen történő regisztráció és termékértékesítés során végzett személyes adatokat érintő adatkezelésekről, azok céljáról és feltételeiről, továbbá a látogatók, regisztrált felhasználók és vásárlók, valamint az Adatkezelő jelen tevékenységhez kapcsolódó jogainak és kötelezettségeinek rögzítése.

A CHROMASOUND Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen honlap alkalmazásával végzett adatkezelése mindenkor megfelel a jelen tájékoztató és nyilatkozatban foglaltaknak. A CHROMASOUND Zrt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató és nyilatkozat bármikor történő egyoldalú módosítására azzal, hogy Adatkezelő nem végez olyan módosításokat, amelyek a személyes adatok védelmére vonatkozó elveknek megfelelő működést negatívan befolyásolják.

A jelen honlapon végzett személyes adatokat érintő adatkezeléseket érintő bármilyen kérdés esetén kérjük, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken: e-mailben az webshop@musicbox.hu címen vagy postán az 1239 Budapest, Nagykőrösi út 353. címen.

A Webshop fejlesztője és fenntartója a CHROMASOUND Zrt. (székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 353., cégjegyzékszáma: 01-10-140099, adószáma: 26593061-2-43.).

A CHROMASOUND Zrt. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a webshop felhasználók általi használata során birtokába jutott személyes adatokat nem használja fel közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából és ilyen célból azt nem is továbbítja. Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetek részére nem továbbítja. Az Adatkezelőnél nem került sor adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

I. WEBSHOP ADATKEZELÉSEI

1.Látogatók adatainak kezelése

A http://www.musicbox.hu oldal meglátogatásokat a webszerver automatikusan naplózza a látogató tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének, minőségének ellenőrzése, a lehetséges támadások, visszaélések megelőzése, kivizsgálása és statisztikai adatok gyűjtése.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke, amely a honlap működtetéséhez, a termékértékesítés zavartalanságához, a felhasználói élmény szinten tartásához és a fenti célokban foglaltak eléréséhez kapcsolódnak.

A kezelt adatok köre: látogató elektronikus eszközének IP címe, a látogatás időpontja, a meglátogatott oldal címe, amennyiben a látogató eszközének beállításai engedik, a látogató böngészőjének és operációs rendszerének típusa.

Adatfeldolgozó:

Név: Linode LLC

Cím: 249 Arch St. Philadelphia, PA 19106

Telefon: +1-609-380-7100

E-mail: support@linode.com

Weboldal: https://www.linode.com/


Adatkezelés időtartama: a http://www.musicbox.hu honlap látogatása során nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez szükséges ideig.

Garanciák: Adatkezelő a látogatási adatokat nem kapcsolja össze és nem továbbítja, azok önmagukban a látogató személyének azonosítására, illetve személyét illetően következtetések levonására nem alkalmasak.

2.Webshop regisztráció

A Musicbox.hu WEBSHOP használata során a CHROMASOUND Zrt. üzleti partnereinek lehetőségük nyílik regisztrált felhasználói profil létrehozását kérelmezni, amellyel nem kell minden vásárlás alkalmával megadniuk személyes adataikat, és a regisztrált felhasználói profillal az aktuális és korábbi vásárlásaikat nyomon tudják követni, és ezen kívül a regisztrált felhasználói profillal rendelkező üzleti partnerek további kedvezményekben és hivatalosan használható marketing anyagokban részesülhetnek. A felhasználó fiók létrehozása az üzleti partnerek részére az Adatkezelő által történik. Regisztrált felhasználói profillal csak jogi személy rendelkezhet.

A regisztrált felhasználói profil törlése a webshop@musicbox.hu címen kezdeményezhető. A törlendő felhasználói fiók azonosításához szükséges adatokat (cég neve, képviselője és e-mail címe) kérjük megjelölni, e nélkül a törlési kérelmet ezen a módon Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni. 

Az adatkezelés célja: az üzleti partner felhasználók azonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges adatainak rögzítése a honlapon elérhető szolgáltatások, valamint a regisztrált felhasználói profillal rendelkező üzleti partnerek részére biztosított további szolgáltatások igénybevételéhez.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó önkéntes és informált hozzájárulása. Az informált hozzájárulás megtételéhez szükséges tájékoztatást jelen tájékoztató és nyilatkozat szolgálja, amely a felhasználói profil létrehozására irányuló kérelem elküldése során a www.musicbox.hu oldalon könnyen elérhető a felhasználó számára.

A hozzájárulás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett felhasználó nem élvezheti a webshop regisztrált felhasználói profillal rendelkezők számára nyújtott kényelmi szolgáltatásokat, előnyöket és kedvezményeket, továbbá vásárlásai során minden alkalommal teljeskörűen meg kell adnia a vásárláshoz szükséges személyes adatait.

A kezelt adatok köre: a regisztrációhoz minimálisan szükséges adatok, vagyis a cég neve, képviselője, székhelye, cégjegyzékszáma és adószáma, e-mail címe, telefonszáma és jelszava. 

Adatfeldolgozó: 

Név: Linode LLC

Cím: 249 Arch St. Philadelphia, PA 19106

Telefon: +1-609-380-7100

E-mail: support@linode.com

Weboldal: https://www.linode.com/

Adatkezelés időtartama: a regisztráció törléséig (felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig) terjedő időtartam, illetve a regisztráció Adatkezelő általi utólagos elbírálás során történő jóváhagyás hiányában a regisztráció adatkezelő általi törléséig, de legfeljebb 3 (három) munkanapig.

Garanciák: Adatkezelő és adatfeldolgozó a regisztrált felhasználói profil adatait ügyviteli rendszerében elektronikusan, biztonságos, szoftveres védelemmel ellátott rendszerek alkalmazásával tárolja. Adatkezelő csak a felhasználó azonosításához, kapcsolattartáshoz minimálisan szükséges adatokat gyűjti. Adatkezelő különleges adatokat nem kér és nem kezel. Adatkezelő a gyűjtött felhasználói adatokat nem továbbítja.

3.Vásárlás a webshopon keresztül

A Musicbox webshopjának használata során lehetőség nyílik a regisztrált felhasználói profillal rendelkező partnerek részére a felhasználói fiókjukba történő belépést követően a felhasználói profil létrehozása során megadott adatokkal, illetve felhasználói profil nélkül alkalmi vásárlóként az azonosításhoz, számlázáshoz, szállításhoz szükséges adatok vásárláskor történő megadásával.

Amennyiben a felhasználó regisztrált felhasználói profiljával való bejelentkezést követően kíván a webshopon keresztül vásárolni, személyes adatait a felhasználói profil létrehozása során megadott és tárolt személyes adataiból nyeri ki. Amennyiben a vásárlás lebonyolításához további személyes adatok megadása szükséges vagy a regisztráció során megadott, a felhasználói profiljában szereplő adatoktól eltérő adatot kíván megadni a felhasználó, azt a vásárlás folyamata során tudja megtenni.

Az adatkezelés célja: a MUSICBOX WEBSHOP webáruházában termékek megvásárlása, a vásárlás, a számlázás, vásárlóknak történő leszállítás lehetővé tétele, valamint a vásárlás és a fizetés tényének dokumentálása, számviteli kötelezettségek teljesítése, vásárlókkal történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználókkal a webshopban megrendelés leadásával automatikusan létrejött, Adatkezelő általános szerződési feltételein alapuló adásvételi szerződés teljesítése; a vásárlások adatai (dátum és időpont, vásárolt termék, vásárlás értéke) tekintetében jogi kötelezettség teljesítése, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.

A kezelt adatok köre: az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke). Felhasználói profillal rendelkező felhasználók esetén a felhasználói profil létrehozása során, vagy a vásárlás során megadott személyes adatok. Felhasználói profillal nem rendelkező vásárlók esetén a vásárlás folyamata során megadott adatok, azaz vezetéknév, keresztnév, számlázási/szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

A Musicbox Webshop felületén történő vásárlás során a bankkártyás fizetési lehetőség nem biztosított, a vásárlás ellenértékének megfizetése az egyenlegbekérő alapján előre utalással vagy utánvétellel lehetséges. Banki átutalással történő fizetés esetén a tranzakció adatait a számlavezető bank a saját fizetési felületének használatával kezeli. 

Adatkezelés időtartama: a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

Termékek kiszállítására vonatkozó opció választása esetén a címzett neve, szállítási címe, a rendelés értéke a "PANNON XP" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5., cégjegyzékszáma: 13-09-205731, adószáma: 14443103-2-13) futárszolgálat felé.

A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a saját adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás, adattovábbítás: az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában, a számviteli törvényben és az adózási kötelezettségek teljesítésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez. Ennek során az Adatkezelő az érintettnek a számviteli bizonylaton szereplő adatait továbbítja az Adatfeldolgozó részére, aki az adatokat a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

Az Adatfeldolgozó a számlán szereplő személyes adatokon a fentieken túlmenően további adatkezelési műveletet nem végez.

A számlázáshoz kapcsolódó adattovábbítás címzettje:

Neve: Főkönyvguru Kft.

Székhelye: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 117. 1. em. 1. 

Telefonszáma: 06 30 954 1484

E-mail címe: segitunk@fokonyvguru.hu 

Weboldala: www.fokonyvguru.hu

Garanciák: Adatkezelő és adatfeldolgozó a vásárlás adatait, valamint a vásárláshoz kapcsolódóan megadott személyes adatokat ügyviteli rendszerében elektronikusan, biztonságos, szoftveres védelemmel ellátott rendszerek alkalmazásával tárolja. Adatkezelő csak a fent jelölt célok eléréséhez minimálisan szükséges adatokat gyűjti. Adatkezelő különleges adatokat nem kér és nem kezel. Adatkezelő a gyűjtött adatokat csak a jelen pontban rögzített személyek felé továbbítja, kivéve, ha törvény máshogy rendelkezik.

4.Jótállási és szavatossági igények teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Fogyasztói igényekkel kapcsolatos adatkezelés: a szavatossági és jótállási igények kezelésekor az Adatkezelő a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) szabályai szerint jár el.

Az NGM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, a 6. § (1) bekezdése szerint pedig kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni.

Kezelt adatok köre a szavatossági vagy jótállási igénnyel kapcsolatos jegyzőkönyv felvételével összefüggésben [NGM rendelet 4. § (1) bekezdés]:

a) a fogyasztó neve, címe, valamint nyilatkozatát arról, 

b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezése, vételára,

c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontja,

d) a hiba bejelentésének időpontja,

e) a hiba leírása. 

Kezelt adatok köre a kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében kiállított elismervénnyel összefüggésben [NGM rendelet 6. § (1) bekezdés]:

a) a fogyasztó neve és címe,

b) a dolog azonosításához szükséges adatok,

c) a dolog átvételének időpontja, továbbá

d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

Adatkezelés célja: a CHROMASOUND Zrt. webshopjában vásárolt termékekkel kapcsolatos szavatossági és jótállási igények kezelése.

Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség, továbbá az érintettnek a személyes adatok kezeléséhez való jegyzőkönyvben rögzített hozzájárulása. 

Adatkezelés időtartama: szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyv és átvételi elismervény felvételétől számított három év [NGM rendelet 4. § (6) bekezdés].

5.Hírlevél küldése

A CHROMASOUND hírlevelére feliratkozott felhasználók e-mail formájában értesülhetnek a CHROMASOUND legújabb termékeiről, különleges ajánlatairól és kedvezményeiről.

A webshop felületén, a www.musicbox.hu oldalon a regisztráció során a felhasználónak lehetősége nyílik a direkt marketing megkeresések (hírlevelek) küldéséhez a hozzájárulását megadni egy a „Feliratkozom a hírlevélre” hivatkozásra lépést követően. A hírlevélre történő feliratkozás hiányában az Adatkezelő hírlevelet nem küld a felhasználónak.

A hírlevélről történő leiratkozás a felhasználó webshop@musicbox.hu e-mail címre elküldött kérelmével lehetséges. A felhasználó a hírlevélről történő leiratkozás esetén Leiratkozást követően a felhasználó részére Adatkezelő a továbbiakban nem kézbesít hírlevelet. Leiratkozást követően a felhasználó a fent jelzett hivatkozáson vagy e-mail címen bármikor ismét feliratkozhat hírlevelek küldésére.

A leiratkozás a felhasználó webshopban történő esetleges korábbi regisztrációját nem érinti, ennek törlésére a 2. pontban rögzítettek szerint van lehetőség.

Az adatkezelés célja: a feliratkozó felhasználók részére direkt marketing tevékenység nyújtása gazdasági reklámot is tartalmazó e-mailek formájában.

Az adatkezelés jogalapja: a feliratkozó felhasználók önkéntes és informált hozzájárulása.

A hozzájárulás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesülhet a CHROMASOUND Zrt. hírleveleiben található információkról.

A kezelt adatok köre: hírlevélre feliratkozás ténye, azonosítószám, dátum és időpont, e-mail cím, név.

Adatkezelés időtartama: a feliratkozott felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásáig).

Garanciák: Adatkezelő csak önkéntes hozzájárulás esetén küld hírlevelet, amely tevékenységét a hozzájárulás visszavonását követően nyomban megszünteti, a felhasználó hozzájárulását harmadik személyek hirdetéseinek közvetítésére vagy egyéb a fent rögzítetteken felüli célra nem használja fel, az adatokat nem továbbítja.

6.Cookie-k (sütik) használata

A MUSICBOX WEBSHOP a honlap működtetése és a felhasználói élmény javítása érdekében ún. HTTP-cookie-kat (sütiket) használ, amelyek a szerver és a felhasználók böngészője közötti adatcsomagokat jelenti, amelyeket a felhasználó készülékén a böngésző segítségével a webszerver hoz létre, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

A honlapon alkalmazott sütik típusa, leírása.

Technikailag szükséges sütik: a weboldal működése szempontjából elengedhetetlen sütik, ezeket honlapunk kénytelen tárolni. A weboldal megfelelő működtetésén túl a technikailag szükséges sütik statisztikai célú webanalitikai mérések lehetővé tételére is szolgálnak.

A technikailag szükséges sütik használatának jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, azonban felhasználók érdekében is áll ezek kezelése, nélkülük ugyanis a webshop használata nem volna lehetséges.

Funkcionális sütik: szerepet játszanak a bejelentkezési adatok kezelésében, megjegyzésében, feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzésében, valamint hirdetések megjelenítésében az oldalon.

A funkcionális sütik használatának jogalapja a felhasználó hozzájárulása, amelyet a honlap első meglátogatásakor felugró ablak formájában, az ott megjelenő jelölőnégyzet jelölésével adhat meg.

A hozzájárulás elmaradásának lehetséges következménye: a felhasználó nem tudja a honlap valamennyi kényelmi funkcióját igénybe venni.

Kényelmi sütik: az oldal felhasználó általi használatát elemezve lehetőséget biztosítanak személyre szóló ajánlatok, tartalmak megjelenítésére és a felhasználói preferenciák vizsgálatával lehetőséget biztosítanak a szolgáltatások továbbfejlesztésére.

A kényelmi sütik használatának jogalapja a felhasználó hozzájárulása, amelyet a honlap első meglátogatásakor felugró ablak formájában, az ott megjelenő jelölőnégyzet jelölésével adhat meg.

A hozzájárulás elmaradásának lehetséges következménye: a felhasználó nem tudja a honlap valamennyi kényelmi funkcióját igénybe venni, részére személyre szabott, számára releváns hirdetések, tartalmak megjelenítése nem lehetséges.

II. Felhasználók (érintettek) jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Tájékoztatáskérés joga: a Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon az Adatkezelő által kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.

Helyesbítés joga: a Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Egyébiránt a Felhasználó a honlapon történő regisztráció során megadott adatait a honlapon, bejelentkezést követően a felhasználói fiókján belül bármikor maga is módosíthatja. A regisztráció nélküli vásárlás során megadott adatok módosítására a Felhasználók a rendelés visszaigazolásáról küldött e-mailben találnak információt, egyebekben a módosítás az webshop@musicbox.hu elérhetőségen is kérhető.

Törlés (elfeledtetés) joga: a Felhasználó kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges

Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez;

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;

a népegészségügyet érintő közérdekből.

Adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, hozzájárulását a Felhasználó visszavonta vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az Adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A Felhasználó a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az Adatkezelő a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.

Korlátozáshoz való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;

az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

a Felhasználó tiltakozik adatainak az Adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt az Adatkezelő a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.

Adathordozhatósághoz való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatot az Adatkezelőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, és automatizált módon történik.

A Felhasználó jogainak gyakorlása esetén az Adatkezelő megvizsgálja a Felhasználó kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül tájékoztatja a Felhasználót.

A jogérvényesítés lehetőségei:

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az webshop@musicbox.hu e-mail címen jelentheti be.

Jogainak megsértése esetén a Felhasználó az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

A Felhasználók a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak:

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

A Felhasználó továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; +36 (1) 391-1400; ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu)